Lähteitä

Olen kerännyt alla olevaan listaan ryhmäilmiöön, ryhmäyttämiseen ja positiiviseen pedagogiikkaan liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja muuta materiaalia. Hyviä lukuhetkiä!


Kirjallisuutta ja tutkimuksia:

Aalto M. (2000). Ryppäästä ryhmäksi. My Generation Oy.
Aho S. & Laine K. (1997). Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Otava.
Himberg L. & Jauhiainen R. (1998). Suhteita: Minä, me ja muut. WSOY.
Hyppönen M. & Linnossuo O. (toim.) (2002). Zip, zap ja boing. Leikkejä ja muita toiminnallisia menetelmiä. LK-kirjat.
Johnson D. & Johnson F. (1991). Joining together: Group theory and group skills. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Kahila S. (1993). Opetusmenetelmien merkitys prososiaalisessa oppimisessa. Auttamiskäyttäytymisen edistäminen yhteistyöskentelyn avulla koululiikunnassa. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 29. 
Kaukkila V. & Lehtonen E. (2007). Ryhmästä enemmän. Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Suomen Mielenterveysseura.
Kauppila R. A. (2011). Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. Opetus 2000.
Kopakkala A. (2011). Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen.
Leskinen E. (2009). Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. PS-Kustannus.
Nikkola T & Löppönen P. (2014). Oivalluksia ryhmästä - Pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin. Kehittämiseskus Opinkirjo ry.
Pennington, D. C. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Pietarinen J. (1999). Peruskoulun yläasteelle siirtyminen ja siellä opiskelu oppilaiden kokemana. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä jalkaisuja. N:o 50. 
Repo-Kaarento S. (2007). Innostu ryhmästä – Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Kansanvalistusseura. 
Salmivalli C. (2005). Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Otavan kirjapaino Oy.
Salovaara & Honkonen (2011). Rakenna hyvä luokkahenki. PS-Kustannus.
Saloviita T. (toim.) (2009). Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. Opetus 2000.
Saloviita T. (2014). Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Opetus 2000.
Schmuck R. A & Schmuck P. A (1997). Group processes in the classroom. Boston: McGraw-Hill.
Soini M. (2006). Motivaatioilmaston yhteys aktiivisuuteen ja viihtymiseen liikuntatunneilla. Jyväskylän yliopisto.
Tainio L. (toim.) (2007). Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi. Gaudeamus.
Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen (2017). Huomaa hyvä! PS-Kustannus.


Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaaleja (klikkaa auki!):
Muita materiaaleja (klikkaa auki!):
Leikkipankki


Positiivinen pedagogiikka (klikkaa auki!)
Tämän blogin suosituimmat tekstit

Elävä oppiminen - ryhmäyttämistä ja vuorovaikutustaitoja